Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 09 Οκτωβρίου 2023

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος σας προστατεύει.

 

Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση με το GDPR
ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ιστοσελίδων μας και των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη στην ιστοσελίδα www.amaliashotel.gr που ανήκει στο Amalias Hotel, εφόσον συνεχίσετε, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας με την Πολιτική Απορρήτου αυτής της ιστοσελίδας. Επομένως, ο επισκέπτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν συμφωνεί, πρέπει να αποχωρήσει από αυτήν την ιστοσελίδα και να ΜΗΝ χρησιμοποιήσει ποτέ καμία από τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενό της.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες ή τους χρήστες της ιστοσελίδας μας για αυτές τις αλλαγές. Αντίθετα, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τακτικά αυτήν τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας www.amaliashotel.gr ακόμη και μετά από αλλαγές στην πολιτική απορρήτου σημαίνει την ανυπόσχετη αποδοχή αυτών των όρων από εσάς.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων του Amalias Hotel βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με έναν νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διεξαχθεί μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποκείμενη σε επιπλέον επεξεργασία που είναι ασύμβατη με αυτούς τους σκοπούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε ό,τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, ενημερωμένα. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται σε ένα μορφότυπο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου χωρίς να υπερβαίνει τον χρόνο που είναι απαραίτητος για τον σκοπό της επεξεργασίας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα τα προστατεύει. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, εκτός αν είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας τους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή αντίθεση στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων. Εάν χρειάζεται η συγκατάθεσή σας για να λάβετε μια υπηρεσία, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό μόνο αν ο Υποκείμενος είναι άνω των 15 ετών. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να έχει εγκρίνει ή να το παρέχει η νόμιμη αρμόδια πρόσωπο για το παιδί. Όταν συμπληρώνετε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email, φόρμες ή ηλεκτρονικά, συμφωνείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Κατά καμία συνθήκη δεν θα μεταφέρονται ή θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία από τρίτα μέρη, εκτός αν υπάρχει νομική υποχρέωση γι’ αυτό. Το Amalias Hotel έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας των δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάστηκαν για να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την ανάρμοστη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, την μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή ατύχημα απώλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από το Amalias Hotel μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ό,τι χρειάζεται για την πλήρωση των σκοπών που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο από ό,τι θεωρείται απαραίτητο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR – EU 679/2016) και τον ισχύον εθνικό νόμο, είναι τα εξής:

– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διαχειρίζεται, διανέμει και επεξεργάζεται το Amalias Hotel.
– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ατελών δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης των λειπόντων.
– Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του Amalias Hotel, εφόσον επιτρέπεται από τον εθνικό νόμο ή δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους σύμφωνα με τον εθνικό νόμο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.
– Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας, εάν διαφωνείτε με την ακρίβειά τους, εφόσον επιτρέπεται από τον εθνικό νόμο.
– Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που παρέχετε οι ίδιοι σε ένα δομημένο, καθιερωμένο μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο χειριστή. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς επιβάρυνση, γραπτού αιτήματος στο Amalias Hotel (Στοιχεία επικοινωνίας: Λιβαδάκια Κουρούτας Αμαλιάδα Ηλείας τηλ. +30 26220 38104, email: info@amaliashotel.gr). Για οποιοδήποτε ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επόπτη Δεδομένων (DPO), ενώ έχετε πάντοτε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας είτε με γραπτό τρόπο (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα ανωτέρω δικαιώματα, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, με ενημέρωση γραπτώς της ικανοποίησής σας ή των λόγων για την άσκησή σας.

 

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητα. Δεν θα πουλήσουμε, ενοικιάσουμε, διανείμουμε ή δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονιών σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας.

 

Σχετική νομοθεσία

Σύμφωνα με τα εσωτερικά IT συστήματα της εταιρείας μας, αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους νόμους/κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών:

1. Οδηγία ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (ΟΠΔ, 1995)
2. Κανονισμός για τη γενική προστασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός GDPR, 2018).

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα και οι λόγοι για τους οποίους συλλέγονται

Αυτή η ιστοσελίδα συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους εξής λόγους:

 

Παρακολούθηση της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας

Όπως η πλειονότητα των ιστοσελίδων, αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να καταγράψει τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας. Αν και το GA καταγράφει δεδομένα, όπως τη γεωγραφική τοποθεσία σας, τη συσκευή σας, τον web browser σας και το λειτουργικό σας σύστημα, κανένα από αυτά τα δεδομένα δεν σας αναγνωρίζει από εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σας αναγνωρίσει, αλλά η Google δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτήν. Πιστεύουμε ότι η Google είναι ένας τρίτος επεξεργαστής δεδομένων που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι email

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός τύπου φόρμας επικοινωνίας ή ενός συνδέσμου email, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευθεί στην ιστοσελίδα μας ή θα μεταφερθεί ή επεξεργαστεί από τρίτο επεξεργαστή δεδομένων όπως ορίζεται παρακάτω στην ενότητα «Οι τρίτοι επεξεργαστές των προσωπικών δεδομένων μας». Αντ’ αυτού, αυτά τα δεδομένα θα αποσταλούν σε εμάς μέσω πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP μας προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (επίσης γνωστό ως SSL), πράγμα που σημαίνει ότι το περιεχόμενο του email κρυπτογραφείται πριν σταλεί μέσω του Διαδικτύου. Το πε

ριεχόμενο του email αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές μας.

 

Σχετικά με τα cookies
Τι είναι το cookie;

Ο όρος “cookie” αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από ένα σύνολο κειμενογραφικών πληροφοριών που η ιστοσελίδα μεταδίδει στον περιηγητή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας διακρίνουν από άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή θυμούνται συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες ιστοσελίδες για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη σας. Κάθε cookie είναι μοναδικό για τον περιηγητή σας και περιέχει κάποιες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie περιέχει τυπικά το όνομα του πεδίου του cookie, τον χρόνο διάρκειας του cookie και μια τιμή (συνήθως σε μορφή τυχαίου μοναδικού αριθμού).

 

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι cookies περιγράφονται παρακάτω:

 

Συνεδριακά cookies

Αυτά είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο cookie του περιηγητή της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Μόνιμα cookies

Αυτά παραμένουν στο αρχείο cookie του περιηγητή της συσκευής σας ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, μερικές φορές για έναν χρόνο ή περισσότερο (η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ίσως χρειαστεί να ξέρει ποιος είστε για περισσότερες από μια επίσκεψη (για παράδειγμα, για να θυμηθεί το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις της ιστοσελίδας σας).

 

Cookies πρώτων μερών

Αυτά είναι cookies που εγκαθίστανται στον περιηγητή και/ή τον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αριθμού ταυτότητας σε εσάς, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα. Οι δημιουργοί ιστοσελίδων χρησιμοποιούν συχνά cookies πρώτων μερών για τη διαχείριση των επισκέψεών και για σκοπούς αναγνώρισης.

 

Cookies τρίτων μερών

Αυτά είναι cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθήσουν τις επισκέψεις σας σε διάφορές ιστοσελίδες που διαφημίζουν. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies.

 

Cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη σας. Η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή διαφωνήσετε με τη χρήση των cookies. Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και του αντικτύπου που έχει η απενεργοποίηση στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

 

Google Analytics cookies

Τα cookies Google Analytics είναι cookies ανάλυσης απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέξουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώσουν σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, το χρόνο και τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες πλοηγούνται στην ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Πρόκειται για ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies Google Analytics σχετικά με την ιστοσελίδα μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από το Google Analytics επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η δραστηριότητά σας δεν θα ληφθεί υπόψη ή δεν θα χρησιμοποιηθεί στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας δεν θα επηρεαστεί.

 

Cookies παρόχων βίντεο

Οι πάροχοι βίντεο μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν παρακολουθήσετε το βίντεο τους στην ιστοσελίδα μας. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο στην ιστοσελίδα μας.

 

Cookies κοινωνικών δικτύων

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε μια ιστοσελίδα της ιστοσελίδας μας με άλλη ιστοσελίδα κοινωνικού δικτύου τρίτων, κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά “κοινοποίηση”. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είστε σε θέση να μοιραστείτε οποιοδήποτε από το περιεχόμενό μας με τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων.

 

Σχετικά με τον διακομιστή ιστοσελίδων αυτής της ιστοσελίδας

Όλη η κυκλοφορία (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτής της ιστοσελίδας και του περιηγητή σας κρυπτογραφείται και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS χρησιμοποιώντας το Secure Sockets Layer (SSL).

 

Παρόχοι προσωπικών δεδομένων τρίτων

Χρησιμοποιούμε αρκετούς τρίτους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι πάροχοι προσωπικών δεδομένων τρίτων έχουν επιλεγεί με προσοχή ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο.

 

Παραβάσεις δεδομένων

Για κάθε προσωπική σας πληροφορία που αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά της. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων μας ή της βάσης δεδομένων επεξεργασίας δεδομένων τρίτων σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

 

Πολιτική ασφαλείας του Amalias Hotel.

Είναι ευθύνη της εταιρείας να διασφαλίζει την εχεμύθεια και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των σκοπών της και της γενικής της δραστηριότητας και, από την άλλη, τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Με email: info@amaliashotel.gr

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας: https://amaliashotel.gr

Με τηλέφωνο: +30 26220 38104